კურსის სილაბუსი

რა არის დომეინი, ჰოსტინგი, სერვერი

რა არის SEO

ტერმინების განმარტება

საძიებო სისტემების მუშაობის პრინციპი

ფაქტორები, რომლებიც მოქმედებს საძიებო სისტემაში ვებ-გვერდის პოზიციებზე

როგორ კითხულობს საძიებო სისტემები ვებგვერდებს

როგორ მუშაობს Web

1 - შესავალი

SERP Analysis

Keyword Types

Keyword Metrics

Keyword-ების მოძიების ხელსაწყოები

Keyword-ების კლასტერების შექმნა და მართვა

Semrush – Keyword Magic Tool

რა არის Keyword, მისი ტიპები და მოძიების გზები

2 - Keyword Research

E-E-A-T მნიშვნელობა

კონკურენტების კონტენტის ანალიზი

Search Intent ის ანალიზი

კონტენტის სტრუქტურა და სახეობები

Keyword-ების გამოყენება კონტენტში

Კონტენტის ბრიფის შექმნა და მწერალთან კომუნიკაცია

კონტენტის მნიშვნელობა SEO-ში

3 - SEO content

რომელი HTML თეგები არის მნიშვნელოვანი SEO-სთვის

Heading Tag-ები (h1,h2,h3,..)

Title Tag-ები და Meta Description-ები

Canonical და Robots-თეგები

Schema Markup

Hreflang tag attributes

რა კომპონენტებისგან შედგება ვებ-გვერდი

4 - HTML-ის საფუძვლები SEO-თვის

URL ების სტრუქტურა

Image Optimization

Header & Footer

ინტერნალ ლინკების სტრუქტურიზაცია

საიტის არქიტექტურა

SEO Breadcrumbs

Meta Tag-ების ოპტიმზიაცია

5 - გვერდების On-page ოპტიმიზაცია

HTTP vs HTTPS

301 Redirects

Missing Pages

Broken internal & external links

Sitemap და Robots.txt

Google Page Speed

Mobile-friendly website

6 - Indexing-ის მართვა და Technical SEO

GSC ინსტალაცია

GSC ხელსაწყოების გამოყენება

GSC ის მეშვეობით სრული ტრეფიკის ანალიზის გაკეთება

რა არის GSC

7 - Google Search Console

Screaming Frog Spider - ის ფუნქციების გამოყენება

ხელსაწყოების სწორი მოდიფიკაცია აუდიტის დაწყებამდე

აუდიტის შედეგების წაკითხვა და ანალიზი

საიტის გვერდების ხელით შემოწმება და ანალიზი

ტექნიკური დავალებების განსაზღვრა

ტექნიკური დავალებების სწორად გაწერა და მიწოდება

Semrush Crawling Bot - ის ფუნქციების გამოყენება

8 - ვებ-გვერდის აუდიტი

რა არის ბექლინკი

რატომაა მნიშვნელოვანი ბექლინკები

ბექლინკების სახეობები

რა არის Anchor და მისი მნიშვნელობა

Რა ფაქტორები განაპირობებს ბექლინკის ხარისხის

DoFollow vs Nofollow Backlinks

რა არის Link Building

9 - Off-Page SEO

PBN სქემები

რა არის Link Pyramid

Broken Link Building Technique

Barnacle Seo

SEO Skyscraper

რა არის PBN

10 - Black Hat SEO და სხვა ლინკ-ბილდინგის ხერხები

სერვისების შექმნა

ქივორდების სწორად გამოყენება

ლისტინგების მართვა

Citation-ები და Directory-ები

ლოკალური რენკინგების ფაქტორები

11 - Local SEO

Workflow-ს მენეჯმენტი

პროექტის დაგეგმვა

პროექტის თაიმლაინის გაწერა

კლიენტთან ურთიერთობა

ფაილების მენეჯმენტი

12 - კამპანიის დაგეგმვა და მენეჯმენტი, სრული პროცესი

Webflow

Shopify

Wix

Wordpress

13 - პოპულარული CMS-ები

Google Search Console & SEO

SemRush position tracking

Studio

Google Analytics & SEO

14 - შედეგების მონიტორინგი და ანალიზი

Chatgpt ის გამოყენება სხვადასხვა მიმართულებებით

Google Gemini

SEO ს მომავალი და AI

Chatgpt ი და SEO

15 - AI და SEO / კლიენტების მოძიება

Linkedin

Partnerships

Fb groups

Upwork

15 - როგორ მოვიძიოთ კლიენტები

Site Audit

Competitor Research

On-page File

Action Plan

Keyword Research

16 - ფინალური დავალების განხილვა

ისწავლე SEO და გახდი ყველაზე სწრაფად მზარდი ციფრული ინდუსტრიის ნაწილი

საძიებო სისტემების ინსტიტუტი

Copyright © Search Engine Institute 2024

საძიებო სისტემების ინსტიტუტი

Copyright © Search Engine Institute 2024

საძიებო სისტემების ინსტიტუტი

Copyright © Search Engine Institute 2024